CuBra

HOME

Webmagazine Cultureel Brabant
  

Privacybeleid Stichting Cultureel Brabant (Cubra)

 

Privacyverklaring Stichting Cultureel Brabant ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

De stichting Cultureel Brabant (Cubra) verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Straat, postcode, plaats
– E-mailadres
 

Cubra gebruikt geen cookies

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via admcubra@outlook.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens is:

Het beheer van het bestand van Vrienden van  Cultureel Brabant.

 

Hoe lang we gegevens bewaren:

Cubra zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn eindigt op het moment dat je je uitschrijft als vriend van Cubra.

 

Delen met anderen:

Cubra verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admcubra@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Cubra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging:

Cubra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admcubra@outlook.com

 

Plugins & Statistieken

- Op een zeer beperkt aantal pagina’s, onderdeel van websites binnen CuBra, zijn plugins geïnstalleerd om webpagina’s te kunnen delen met sociale netwerken als Facebook en YouTube. Deze plugins werken door middel van codes die van Facebook en YouTube afkomstig zijn. CuBra heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende sociale media over wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

- Een en ander van het voorgaande geldt onverkort voor de websites van CuBra waar de klantgerichte / aangepaste zoekmogelijkheden van Google Custom Search zijn aangebracht.

- Bezoek aan Cultureel Brabant wordt statistisch in kaart gebracht door onafhankelijke statistische software, waarop CuBra geen invloed kan noch wil uitoefenen. Deze software verwerkt bezoekersaantallen, paginabezoek, duur van bezoek etc., maar op geen enkele manier persoonsgebonden gegevens. CuBra maakt van deze statistieken gebruik omdat de software zich in het 'open domein' afspeelt.

- Website CuBra wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek. In het uitzonderlijke geval dat een bijdrage / publicatie van CuBra op verzoek van de auteur verwijderd wordt, zal die in het KB-archief blijven bestaan. De KB-spiegel van CuBra is alleen bij de KB te raadplegen.