CuBra

HOME

Download de PDF van deze pagina

Download de PDF van het beleidsplan 2019-2021

Webmagazine Cultureel Brabant
STICHTING CULTUREEL BRABANT

  

1. Oprichting.

Vanaf 23 maart 2001 is per notariële akte opgericht, en aangemeld bij de Kamer van Koophandel in Tilburg, de Stichting Cultureel Brabant, voorheen Literair Tilburg, afgekort CuBra. De internetnamen Cultureel Brabant en CuBra zijn vastgelegd als eigendom van de Stichting Cultureel Brabant. (KvK nummer: 18063016 / RSIN: 816297873)

2. Doelstelling van de Stichting Cultureel Brabant.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in de breedste zin van het woord. Daarbij richt de stichting zich hoofdzakelijk op cultuuruitingen van schrijvers, beeldend kunstrenaars en podiumkunstenaars uit Brabant. Onder “cultuur” verstaat de stichting met name ook de zogenaamde “volkscultuur” en de geschiedschrijving, zodat de stichting ook het werk van heemkundigen en historici wenst te bevorderen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en onderhouden van een culturele website onder de naam “CuBra”, maar de stichting sluit ook andere media, zoals tijdschriftpublicaties, boekuitgaven, lezingen en uitingen op sociale media niet uit.

3. Bestuurssamenstelling van de stichting Cultureel Brabant op 31 december 2018.

De Stichting Cultureel Brabant wordt bestuurd door:

Rob van der Westerlaken : voorzitter

Peter IJsenbrant : secretaris

Frans Mutsaers : penningmeester

Martin Hulsenboom : lid

4. Verslag van het bestuur

In het afgelopen jaar is het bestuur vijf maal bijeengekomen.

Belangrijke onderwerpen op de agenda waren:

• de voorbereidingen van het nieuwe beleidsplan,

• de versterking en verjonging van de redactie van CuBra,

• de noodzaak van modernisering van de website CuBra,

• het contact met onze donateurs,

• het structureel versterken van de inkomstenstroom van de stichting

• het vertrek van een bestuurslid en de komst van twee nieuwe bestuursleden,

Net als in voorgaande jaren wil het bestuur onze “vaste” donateurs: de Stichting Jacques de Leeuw en Stichting Boekschop van harte danken voor hun steun.

Er is dit jaar aansluiting gezocht en gevonden met de Bibliotheek Midden – Brabant (BMB). Gezamenlijk is overlegd gevoerd om te komen tot een eerste zogenaamd CuBra-Café in het Woord-Lab van de BMB in de nieuwe Lochal in Tilburg. Ook is gesproken over het aanstellen van gastcuratoren voor de website.

5. Beloningsbeleid van de stichting Cultureel Brabant.

De leden van het bestuur en alle redactieleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De oprichtingsakte maakt het wel mogelijk een vergoeding te geven voor de door de bestuursleden gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. In de praktijk worden dit soort vergoedingen niet gevraagd of uitgekeerd.

6. De redactie.

De hoofdredacteur van CuBra (www.cubra.nl) is Ed Schilders

7. Verslag van de redactie van CuBra.

2018 was het jaar waarin de toch al niet uitgebreid bemande redactie van CuBra nog verder onder druk kwam staan door het overlijden van vaste medewerker Willem Vreeburg en het vertrek van redacteur van het eerste uur Han van Meegeren. Voor de voortgang van de inhoudelijke redactie had dit weliswaar geen grote gevolgen maar op het vlak van werving en ontwikkeling van nieuwe projecten / rubrieken is beduidend minder tijd ontstaan. Het vernieuwde bestuur van de Stichting Cultureel Brabant spant zich momenteel in om nieuwe redacteuren en redactionele medewerkers te werven.

7.1. Bezoek website

Sinds 2015 na het aantal ‘unieke bezoekers’ af van circa 200.000 tot circa 171.000 in 2017. 2018 gaf een herstel te zien met 175.553 unieke bezoekers.

Opmerkelijk genoeg steeg vanaf 2015 het aantal bezoeken elk jaar. Minder unieke bezoekers kwamen vaker naar CuBra.

Aantal bezoeken

2015 304.091
2016 319.906
2017 355.126
2018 376.009

In 2018 werd CuBra dus voor het eerst per dag gemiddeld iets vaker dan 1.000 keer bezocht. Het aantal pagina’s dat door hen bezocht werd nam echter voor het eerst af. Een groter aantal bezoekers bezocht vaker dezelfde pagina’s.

Aantal bezochte pagina’s

2015 635.268
2016 654.470
2017 654.748
2018 651.544

Hetzelfde beeld biedt de statistiek van het totaal aan individuele pagina’s dat werd bezocht:

Unieke pagina’s bezoek

2015 17.345
2016 16.867
2017 18.670
2018 17.856

7.2. Bezoek aan website onderdelen (de cijfers zijn gebaseerd op de inhoudspagina’s)

Opvallend is dat het bezoek aan pagina’s met algemene registers en links hoog blijft. Bijvoorbeeld het ‘Overzicht Auteurs’, ‘Inhoud Poëzie’, ‘Tilburgs Dialect’ en het recentere ‘Brabants’. De mooie start van de rubriek ‘Tilburgse Bijnamen’ van Karel de Beer in 2017 met 2.755 bezoekers kreeg in 2018 een fors vervolg met een stijging naar 8.747 bezoekers. Het Woordenboek van de Tilburgse Taal is na een dergelijke forse stijging in 2017 van circa 7.000 naar 14.000 bezoeken in 2018 terug op het oude niveau: 8.702 bezoekers.

Een bijzondere stijging valt waar te nemen in de afdeling ‘Auteurs’. Het betreft dus pagina’s met literair proza of andere leestekst.

Aantal schrijvende auteurs met 1.000+ bezoeken

2015 3
2016 4
2017 5
2018 10

7.3. Spreiding

Hoewel CuBra een regionale content heeft, is het bereik niet beperkt tot Brabant noch Nederland. Vanaf 2015 schommelt de top vijf-statistiek van ‘Land van herkomst’ (van de bezoeker) een beetje maar uiteraard blijven Nederlandse bezoekers het leeuwendeel vormen. In 2016 was Duitsland nog een goede tweede (!) maar in 2017 werd het voorbijgestreefd door de VS, en in 2018 kwam België op de derde plaats te staan. Opmerkelijk is de vijfde plaats (na Duitsland) van China.

7.4. Inhoud

In 2018 is de home-pagina herstijld zodat meer van de vele interessante onderdelen in beeld staan.

- De poëzie- en fotografierubrieken werden regelmatig uitgebreid door de desbetrokken redacteuren.

- Vaste medewerkers hebben hun pagina’s regelmatig uitgebreid met nieuwe bijdragen en aanvullingen.

- Een opvallende nieuwkomer was de teruggevonden religieuze gedichten van Anselmus (Antoon) Musters uit Ossendrecht. Bezorgd door Louis Raaijmakers. Niet eerder gepubliceerd, en door CuBra begeleid. Sinds publicatie op CuBra reeds 1692 keer bezocht.

- Zeer opmerkelijk, zeker in Tilburg was het artikel van medewerker John Van Erve, waarin hij aantoont dat Willem V nooit in Tilburg verbleef, zoals alle historici beweren. Deze publicatie haalde de pers, en is voorgedragen voor de prijs van het beste artikel op basis van archiefmateriaal in het Regionaal Archief Tilburg.

8. Contactgegevens - bereikbaarheid.

De Stichting Cultureel Brabant is bereikbaar:

• Voor algemene zaken via email: admcubra@outlook.com

• Voor redactionele zaken via email: edschilders@home.nl

• Via onze facebookpagina: https://www.facebook.com/Cubra-Cultureel-Brabant-2170714976339591/?modal=admin_todo_tour

• Ook is het mogelijk contact op te nemen met de secretaris van de stichting;

Peter IJsenbrant - Professor Gimbrerelaan 148 - 5037EN – Tilburg.

Telefoon: 06 – 10930355

9. Financiële verantwoording 2020

 

 

 

Alle inkomsten en uitgaven van de Stichting Cultureel Brabant lopen via onze zakelijke rekening bij de ING-bank: NL43 INGB 0006 7975 88

10. Financiële verantwoording 2022